Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Протеїн-Продакшн» (надалі – «Товариство») (код за ЄДРПОУ 34448613, місцезнаходження: Україна, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вул. Ливарна, 10) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради, що відбудуться 17 квітня 2012 року о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вул. Ливарна, 10, (2–й поверх, кімната № 2) з наступним порядком денним:

Порядок денний:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Всього активів 390818 327687
Основні засоби 264762 267130
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2059 694
Сумарна дебіторська заборгованість 13139 12307
Грошові кошти та їх еквіваленти 396 7196
Нерозподілений прибуток 21080 8976
Власний капітал 21518 9414
Статутний капітал 438 438
Довгострокові зобов'язання 365809 98911
Поточні зобов'язання 3491 219362
Чистий прибуток (збиток) 12104 702
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 252 237

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 13 год. 15 хв. до 13 год. 45 хв.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах акціонерів та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 11 квітня 2012 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вул. Ливарна, 10, (2–й поверх, кімната № 2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та у робочий час (з 08 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв.), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Дріжчаний Сергій Анатолійович.

Телефон для довідок: (0522) 30-26-25